Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A)
1 0 0
2 1,5 0,3
3 3,0 0,6
4 4,5 0,9
5 6,0 1,2

– Bảng 2:

Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A)
1 2,0 0,1
2 2,5 0,125
3 4,0 0,2
4 5,0 0,25
5 6,0 0,3